Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Medezeggenschapsraad

Zoals wettelijk is voorgeschreven is op onze school een medezeggenschapsraad (MR). In deze MR zitten zowel vertegenwoordigers van ouder(s)/verzorger(s) als van het personeel. De directeur kan bij een bijeenkomst van de MR als adviseur aanwezig zijn. De regiodirecteur fungeert als vertegenwoordiger van het bestuur.

De MR behartigt de belangen van de school, personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Ze doet dit door uitvoering te geven aan een aantal voorgeschreven taken, zoals het al dan niet instemmen met voorstellen van het bestuur en het gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en directeur.

 

Ouder(s)/verzorger(s) die in algemene zin mee willen denken over de schoolontwikkeling, kunnen via de oudervertegenwoordigers hun mening kenbaar maken.

 

Personeelsgeleding

  • Ellen van der Snoek

 

Oudergeleding

  • sbo Het Kompas zoekt nog een ouders/verzorgers voor de MR.

 

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl